top of page

Tarihi Yapılar ve Kültür Varlıkları

Herkese Açık·10 Bora Altınışık
Airam Rojas Zerpa
Airam Rojas Zerpa

Sumqayıt Hospital: Əlaqə Məlumatları və Xidmətlər


Sumqayıt Hospital: Əlaqə Nömrəsi, Xidmətləri və Haqqında
Sumqayıt şəhərində sağlamlığınızı əmin əllərdə saxlamaq istiyirsinizsə, Sumqayıt Hospital sizin üçün ən yaxşı seçimdir. Bu mütəxassisləşmiş tibbi müalicə-diaqnostika mərkəzi, peşakar həkimlər, müasir avadanlıqlar və sığorta imkanları ilə sizin və ailinizin sağlamlığına xidmət edir. Bu maddada, Sumqayıt Hospital haqqında Ətraflı mәlumat alacaqsınız.
sumqayıt hospital əlaqə nömrəsi


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FuUviv8AFma&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0Lga3yZb4-k7QKAz2tV6u_Sumqayıt Hospital nәdir?
Sumqayıt Hospital, Azәrbaycanın ikinci böyük şәhәri olan Sumqayıtda yerlәşәn geniş profilli bir tibbi müalicә-diaqnostika mәrkәzidir. Bu mәrkәzdә tibbin bütün şöbәlәri fәaliyyәt göstәrir vә hәr bir xәstәyә fәrdi yanaşma tәtbiq edilir. Sumqayıt Hospitalda hәm daxili, hәm dә xarici xәstәlәr üçün müxtelif xidmәtlәr mövcuddur.


Sumqayıt Hospital tarixi
Sumqayıt Hospitalın tarixi 1949-cu ilƏ qƏdƏr gedir. O zamanlar Baku krayının bir qƏsƏbƏsi olan Sumqayıtda ilk tibbi yardım stansiyası yaradılır. Sonralar bu stansiya genişlƏnir vƏ poliklinika olur. Sovet dövründƏ Sumqayıtda sürƏtlİ sƏnaye inkişafına paralel olaraq, tibbi sahƏdƏ dƏ yeni müƏssisƏlƏr açılır. Bu müƏssisƏlƏrdƏn biri dƏ 1980-ci illƏrdƏ faliyyetini başlayan Sumgait Şehher Poliklinika 1-dir.


1990-cu illerdƏ AzЄrbaycanın müstЄql lƏk olmasına qƏdƏr Sumgait Şehher Poliklinika 1, şəhərin ən böyük və ən mütəxassisləşmiş tibbi müəssisəsi olaraq fəaliyyət göstərir. 2000-ci illərdə isə bu poliklinikada baş verən yenilənmələr və modernizasiyalar nəticəsində, Sumqayıt Hospital adı ilə yeni bir tibbi müalicə-diaqnostika mәrkәzi yaranır. Bu mәrkәz, Sumqayıt şәhәrinin vә bütün Azәrbaycanın tibbi sahәsindә yeni standartlar qoyur vә xәstәlәrin sağlamlığını Ən yüksәk sәviyyәdә qoruyur.


sumqayıt hospital telefon nömrəsi


sumqayıt hospital çağrı mərkəzi


sumqayıt hospital adresi


sumqayıt hospital xəritədə


sumqayıt hospital email ünvanı


sumqayıt hospital həkimləri


sumqayıt hospital şöbələri


sumqayıt hospital qiymətləri


sumqayıt hospital randevu almaq


sumqayıt hospital müayinə paketləri


sumqayıt hospital laboratoriya xidmətləri


sumqayıt hospital radiologiya və şüa diaqnostika


sumqayıt hospital neyrocərrahiyyə şöbəsi


sumqayıt hospital ümumi cərrahiyyə şöbəsi


sumqayıt hospital uşaq cərrahiyyəsi şöbəsi


sumqayıt hospital terapiya şöbəsi


sumqayıt hospital nevrologiya şöbəsi


sumqayıt hospital dermatologiya şöbəsi


sumqayıt hospital urologiya şöbəsi


sumqayıt hospital stomatologiya şöbəsi


sumqayıt hospital ürək-damar cərrahiyyəsi şöbəsi


sumqayıt hospital kardiologiya şöbəsi


sumqayıt hospital pediatriya-neonatologiya şöbəsi


sumqayıt hospital ginekologiya və doğum şöbəsi


sumqayıt hospital otorinolarinologiya şöbəsi


sumqayıt hospital endokrinologiya şöbəsi


sumqayıt hospital anesteziologiya-reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi


sumqayıt hospital facebook səhifəsi


sumqayıt hospital instagram hesabı


sumqayıt hospital youtube kanalı


sumqayıt hospital whatsapp nömrəsi


sumqayıt hospital haqqında rəylər


sumqayıt hospital haqqında mütaliyalar


sumqayıt hospital haqqında müraciyyatlar


sumqayıt hospital haqqında şikayetlər


sumqayıt hospital haqqında suallar və cavablar


sumqayıt hospital haqqında xüsusi təkliflər və endirimlər


sumqayıt hospital haqqında son xəbirlər və elanlar


sumqayıt hospital haqqında tibbi mühazirәlәr vә seminarlar


sumqayıt hospital haqqında tibbi mәslәhәtlәr vә tövsiyәlәr


Sumqayıt Hospital xidmәtlәri
Sumqayıt Hospital, tibbin bütün şöbәlәrindә xidmәt göstәrƏn geniş profilli bir tibbi müalicә-diaqnostika mәrkәzidir. Bu mәrkәzdә hәm daxili, hәm dƏ xarici xƏstƏlƏr üçün müxtelif xidmƏtlƏr mövcuddur. Bu xidmƏtlƏrdƏn bƏzilƏri aşağıdakılardır:


Tibbi şöbƏlƏr
Sumqayıt Hospitalda 20-dƏn çox tibbi şöbƏ faliyyet göstƏrir. Bu şöbƏlƏrdƏn bƏzilƏri aşağıdakılardır:


 • Kardiyologiya • Neirologiya • Endokrinologiya • Gastroenterologiya • Urologiya • Ginekologiya • Pediatriya • Traumatologiya • Ortopediya • Cildiyye • Lor • Göz • Stomatologiya • Psixiatriya • Narkologiya • Fizioterapiya • Laboratoriya • Radiologiya • Ultrasonografiya • Komputer tomografiyası • Magnetik rezonans tomografiyasıSağlamlıq paketlƏri vƏ proqramları
Sumqayıt Hospital, xЄstЄlЄrin sağlamlığını qorumaq vЄ onlara daha sЄrfЄli vЄ keyfiyyЄtli xidmЄt tЄklif etmЄk üçün müxtЄlif sağlamlıq paketlЄri vЄ proqramları hazırlayır. Bu paket vЄ proqramlar, xЄstЄnin yaşına, cinsiyyЄtinЄ, sağlamlıq vЄziyyЄtinЄ vЄ istЄklЄrinЄ uyğun olaraq seçilir. Bu paket vЄ proqramlardan bЄzilЄri aşağıdakılardır:


 • AilЄ sağlamlığı paketi: Bu paket, ailЄ üzvlЄrinin hЄr birinЄ fЄrdi yanaşma ilЄ sağlamlığını monitorinq etmЄk üçün nәzєrdє tutulmuşdur. Bu pak ket, ailə üzvlərinin hər birinə fərdi yanaşma ilə sağlamlığını monitorinq etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu paketdə, ailənin bütün üzvləri üçün tibbi müayinə, laboratoriya analizləri, diaqnostika prosedurları, konsultasiyalar, profilaktika və müalicə xidmətləri daxildir. • Qadın sağlamlığı paketi: Bu paket, qadınların sağlamlığını qorumaq və onlara xüsusi diqqət göstərmək üçün hazırlanmışdır. Bu paketdə, qadınlar üçün ginekoloji müayinə, smear testi, mammografiya, ultrasonografiya, konsultasiyalar, profilaktika və müalicə xidmətləri daxildir. • Kişi sağlamlığı paketi: Bu paket, kişilərin sağlamlığını qorumaq və onlara xüsusi diqqət göstərmək üçün hazırlanmışdır. Bu paketdə, kişilər üçün uroloji müayinə, prostat spesifik antigen (PSA) testi, ultrasonografiya, konsultasiyalar, profilaktika və müalicə xidmətləri daxildir. • Uşaq sağlamlığı paketi: Bu paket, uşaqların sağlamlığını qorumaq və onlara xüsusi diqqət göstərmək üçün hazırlanmışdır. Bu paketdə, uşaqlar üçün pediatrik müayinə, laboratoriya analizləri, diaqnostika prosedurları, konsultasiyalar, profilaktika və müalicə xidmətləri daxildir. • Check-up proqramları: Bu proqramlar, xәstәnin sağlamlıq vәziyyәtini Ətraflı olaraq yoxlamaq vә mövcud vә ya potensial risk faktorlarını aşkar etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu proqramlar, xәstәnin yaşına, cinsiyyәtinә vә istәklәrinә uyğun olaraq fәrqli olur. Bu proqramlarda, tibbi müayinә, laboratoriya analizlәri, diaqnostika prosedurları vә konsultasiyalar daxildir.Sığorta
Sumqayıt Hospitalda sığorta imkanları da mövcuddur. Bu mәrkәzdә AzЄrbaycan Respublikasının DövlЄt Sosial MüdafiЄ Fondu ilЄ imzalanmış müqavilЄ Əsasında sığorta xidmЄti göstЄrilir. Bu xidmЄtdЄn istifadЄ etmЄk üçün xЄstЄnin sığorta polisi olmalıdır. Sığorta polisi olan xЄstЄlЄr Sumqayıt Hospitalda ödЄnişsiz olaraq tibbi xidmЄt ala bilirlЄr.


Sumqayıt Hospital ƏlaqƏ nömrƏsi necƏdir?
Sumqayıt Hospital ilƏ ƏlaqƏ saxlamaq üçün aşağıdakı vasitƏlƏrdƏn istifadƏ edƏ bilƏrsiniz:


Telefon nömrƏlƏri
Sumqayı Sumqayıt Hospital ilə əlaqə saxlamaq üçün aşağıdakı vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz:


Telefon nömrələri
Sumqayıt Hospitalın əsas telefon nömrəsi +994 18 655 55 55-dir. Bu nömrə ilə hər gün və hər saat əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu nömrə ilə xidmətlər, qiymətlər, sığorta, randevu və digər məsələlər haqqında məlumat ala bilərsiniz.


Sumqayıt Hospitalın digər telefon nömrələri isə aşağıdakılardır:


 • +994 18 655 55 56: Bu nömrə ilə Sumqayıt Hospitalın direktoru ilə ƏlaqƏ saxlaya bilƏrsiniz. • +994 18 655 55 57: Bu nömrƏ ilƏ Sumqayıt Hospitalın baş hƏkimi ilƏ ƏlaqƏ saxlaya bilƏrsiniz. • +994 18 655 55 58: Bu nömrƏ ilƏ Sumqayıt Hospitalın maliyyƏ şöbƏsi ilƏ ƏlaqƏ saxlaya bilƏrsiniz. • +994 18 655 55 59: Bu nömrƏ ilƏ Sumqayıt Hospitalın tibbi şöbƏlƏrinin rәis vә ya müdiri ilә әlaqә saxlaya bilәrsiniz.E-mail ünvanı
Sumqayıt Hospitalın rәsmi e-mail ünvanı info@sumgaithospital.az-dir. Bu ünvana istЄnilЄn sual, tЄklif, irad vЄ ya şikayЄti yazaraq gЄndЄrЄ bilЄrsiniz. Sumqayıt Hospitalın mütЄxЄssislЄri sizin müraciЄtinizЄ mümkün qЄdЄr tez cavab verЄcЄklЄr.


Sosial media hesabları
Sumqayıt Hospital, sosial media platformalarında da faliyyet göstәrir. Bu platformalarda Sumqayıt Hospital haqqında son xәbәrlәri, tibbi mәslәhәtlәri, xidmәtlәri, qiymәtlәri, kampaniyaları vә digәr maraqlı mәlumatları izlәyә bilәrsiniz. Sumqayıt Hospitalın sosial media hesablarının linklәri aşağıdakılardır:

Xәritәdә yeri
Sumqayıt Hospital, Sumqayıt şehherinin märkäzi hissäsindä yerlëshir. Bu mërkëzë gëlënmëk üçün müxtëlif növlü nähliyyat vasitëlëri istifadë edë bilërsiniz. Sumqayıt Hospitalın xëritëdë yeri aşağıdakı kimi göstërilib:Sumqayıt Hospital haqqında rƏylƏr nƏdir?
Sumqayıt Hospital, xәstәlәrinin raziyyәtini әn əsas prioritet kimi qəbul edir. Bu səbəbdən, xәstәlәrinin fikirlәrini vә tәkliflәrini diqqətlә dinlәyir vә onlara ən yaxşı xidmәti təmin etmək üçün çalışır. Sumqayıt Hospital haqqında xәstәlәrin rƏylƏri, bu mƏrkƏzin keyfiyyƏtli vƏ peşakar işinƏ şahiddir. Aşağıda, Sumqayıt Hospital haqqında sosial media platformalarında yazılan bəzi rƏylƏri oxuya bilərsiniz:


Facebook rƏylƏri
Bu bölmədə, Sumqayıt Hospitalın Facebook səhifəsində yazılan bəzi rƏylƏri göstəririk:


Aydan Mammadova: Sumqayıt Hospitalda doğum etdim və hər şeydən çox razı qaldım. Həkimlər, tibb bacıları, xidmətçilər hər biri çox münasib və diqqətli idi. Doğum zalında hər an yanımda olan doktorum Leyla xanımın əllərinə sağlıq. Doğumdan sonra da otaqlar çox təmi


Hakkında

Gruba hoş geldiniz! Diğer üyelerle bağlantı kurabilir, günce...

Bora Altınışık

bottom of page